OPĆI UVJETI POSLOVANJA

ECO Hot GmbH

Dr. Auner-Straße 13
A-8074 Raaba-Grambach

1. Područje primjen

1.1 Isporuka robe i/ili izvršenje usluga tvrtke ECO Hot GmbH kupcima ili klijentima (“ugovornim partnerima”) (skupa “strane Ugovora”) vrši se isključivo na temelju ovih Općih uvjeta.
1.2 Ugovorni partneri tvrtke ECO Hot GmbH su potrošači i tvrtke.
1.3 Unutarnji propisi i pravilnici ugovornih partnera koji su različiti od ovih Općih uvjeta, posebno njihovi Opći uvjeti poslovanja, primjenjuju su jedino ako ih je tvrtka ECO Hot GmbH odobrila izričito i pisanim putem. Tvrtka ECO Hot GmbH nije obvezna izričito opovrgnuti propise i pravilnike ugovornih partnera koji su različiti od ovih Općih uvjeta, čak ni ako se valjanost istih navodi kao izričiti uvjet poslovne transakcije.

2. Ponude/potvrda narudžbe

Naše ponude i procjene troškova su neobvezujuće. Dokumenti poput slika, crteža, izjava o troškovima i sl. obvezujući su jedino ako je tako dogovoreno izričito pisanim putem. Sadržaj potvrde narudžbe ugovornog partnera smatra se odobrenim ako ugovorna strana ne podnese žalbu unutar 5 radnih dana nakon primitka potvrde narudžbe u pisanom obliku.

3. Službene potvrde

Ako je za ostvarenje ugovornog odnosa potrebna službena potvrda, ugovorni partner dužan je dostaviti služenu potvrdu pravovremeno. U suprotnom, tvrtka ECO Hot GmbH ima pravo povući se iz Ugovora.

4. Planovi i dokumenti / pravila o instalaciji

4.1 Svi katalozi, prospekti, slike kao i programi tvrtke ECO Hot GmbH predstavljaju intelektualno vlasništvo tvrtke ECO Hot GmbH. Svaka upotreba, umnožavanje, širenje, objavljivanje, prezentacija i drugačiji oblik prijenosa trećim stranama zahtijeva prethodno izričito pisano odobrenje tvrtke ECO Hot GmbH.

4.2 Tvrtka ECO Hot GmbH zadržava pravo na izmjene proizvoda i/ili usluga i/ili planova i/ili dokumenata zbog tehničkih i/ili zakonskih i/ili drugih promjena i/ili izmjena. Svaka takva promjena uključuje izmjenu cijene i/ili rok isporuke.

4.3 Prije prvog uključivanja proizvoda, potrebno je slijediti upute za instalaciju i ostale tehničke upute i savjete tvrtke ECO Hot GmbH. Ako je potrebno, ugovorni partner dužan je prenijeti ovu obvezu na svoje klijente.

5. Rok isporuke i rok za izvršenje usluga

5.1 Rokovi koje navodi tvrtka ECO Hot GmbH nisu obvezujući. Rokovi ni pod kojim uvjetima ne počinju teći prije nego se potvrde svi podaci u vezi s narudžbom.

5.2 Tvrtka ECO Hot GmbH ima pravo na djelomične isporuke ili djelomična izvršenja usluga.

5.3 Tvrtka ECO Hot GmbH ima pravo uskratiti isporuku proizvoda ili izvršenje usluga, na primjer ispunjenje jamstvenih potraživanja, sve dok jamstveni partner ne ispuni svoje obveze.

5.4 Tvrtka ECO Hot GmbH ima pravo povući se iz ugovora u bilo kojem trenutku bez najave ako ugovorni partner prekrši bilo koju od svojih ugovornih obveza.

6. Prijenos koristi i rizika

6.1 Koristi i rizici prenose se na ugovornog partnera čim tvrtka ECO Hot GmbH informira ugovornog partnera o spremnosti na isporuku, čak i ako isporuka uključuje montažu i postavljanje.

6.2 Ako dođe do odgode isporuke proizvoda zbog razloga koji su izvan kontrole tvrtke ECO Hot GmbH, proizvodi se skladište na račun i rizik ugovornog partnera.

6.3 Ugovorni partner dužan je organizirati prijevoz na vlastiti trošak i vlastiti rizik. Ako prijevoz organizira tvrtka ECO Hot GmbH, troškovi prijevoza, uključujući troškove rukovanja, bit će naplaćeni ugovornom partneru.

6.4 Tvrtka ECO Hot GmbH nije obvezna nabaviti policu osiguranja za prijevoz. Proizvodi se osiguravaju samo u slučaju pisanog zahtjeva ugovornog partnera i na njegov trošak.

6.5 Ugovorni partner izričito je suglasan s činjenicom da treće strane, kao što su distributeri tvrtke ECO Hot GmbH, mogu zaprimiti proizvode od tvrtke ECO Hot GmbH za ugovornog partnera.

6.6 Ako je ugovorni partner potrošač, svi rizici u vezi s prijevozom proizvoda prenose se na njega, pod uvjetom da je ugovorni partner potvrdio i/ili odredio način prijevoza.

7. Viša sila

Ako tvrtka ECO Hot GmbH zbog više sile nije u mogućnosti isporučiti proizvod, o tome će obavijestiti ugovornog partnera bez odgode, a za kašnjenje u isporuci neće biti odgovorna. Tvrtka ECO Hot GmbH u slučaju više sile ima pravo u potpunosti ili djelomično povući se iz ugovora. U svakom slučaju, rokovi za isporuku robe ili izvršenje usluga tvrtke ECO Hot GmbH produžuju se za razdoblje trajanja događaja više sile.

8. Cijene / troškovi

8.1 Sve cijene tvrtke ECO Hot GmbH izražene su neto te isključuju troškove prijevoza, poreze, troškove pakiranja i/ili osiguranja. Porez na dodanu vrijednost izračunat je i prikazan zasebno.

8.2 Za izvršenje usluga, kao na primjer usluga instalacije, vrijede cijene sata rada tvrtke ECO Hot GmbH ili ugovornih partnera.

8.3 Ugovorni partner je u sljedećim slučajevima dužan pokriti sve troškove tvrtke ECO Hot GmbH unatoč možebitno suprotnim pravilima o pokrivanju troškova navedenim u ovim Općim uvjetima:

a) puštanje proizvoda u pogon;

b) izmjene opsega isporuke i/ili opsega izvršenja usluga iz kojeg god razloga, npr. iz tehničkih razloga, uključujući i bez suglasnosti ugovornog partnera;

c) raskid/otkazivanje ugovora;

d) odgoda isporuke proizvoda ili izvršenja usluge iz razloga koji su odgovornost ugovornog partnera, npr. zbog neispunjenja dužnosti i obveza ugovornog partnera ili na zahtjev istog;

e) Opravdani zahtjev za zadržavanje ili izvršavanje prava vlasništva tvrtke ECO Hot GmbH.

9. Plaćanje

9.1 Svi zahtjevi za plaćanjem tvrtke ECO Hot GmbH plativi su odmah nakon zaprimanja računa bez oduzimanja popusta ili odbitaka. Tvrtka ECO Hot Gmbh zadržava pravo izvršiti isporuke proizvoda ili usluge samo uz plaćanje predujma.

9.2 Tvrtka ECO Hot GmbH ima pravo prebiti plaćanja ugovornih partnera s možebitnim plativim troškovima opomene ili troškova naplate. Plaćanja se također mogu prebiti i s drugim potraživanjima, čak i ako se ugovorna strana tome protivi.

9.3 U slučaju neispunjenja ili kašnjenja plaćanja od strane ugovornog partnera, tvrtka ECO Hot GmbH ima pravo zatražiti plaćanje cjelokupne neplaćene kupovne cijene i/ili naplatiti zateznu kamatu od 12% godišnje.

10. Zadržavanje prava vlasništva

10.1 Do trenutka plaćanja cijele kupovne cijene, tvrtka ECO Hot GmbH zadržava neograničeno pravo vlasništva nad proizvodima.

10.2 Svaka preprodaja, zalog, prijenos vlasništva kao zadužnica za dug ili bilo koji drugi način raspolaganja proizvodom nisu dozvoljeni, dok god tvrtka ECO Hot GmbH zadržava pravo vlasništva. Ugovorni partner dužan je obavijestiti tvrtku ECO Hot GmbH o svakoj promjeni stvarnog ili pravnog statusa proizvoda nad kojima tvrtka ECO Hot GmbH zadržava vlasništvo, npr. o zapljeni, ovrsi ili pogoršanju stanja.

10.3 Zadržavanje prava vlasništva ne smatra se raskidom ugovora i ne oslobađa ugovornog partnera od njegovih obveza, posebno od plaćanja kupovne cijene.

10.4 U slučaju zadržavanja prava vlasništva tvrtke ECO Hot GmbH, ugovorni partner dužan je odmah predati proizvode čije vlasništvo tvrtka ECO Hot GmbH zadržava. Tvrtka ECO Hot GmbH ima pravo sama podići proizvode nad kojima zadržava vlasništvo. Osim toga, ugovorni partner dužan je platiti odgovarajuću naknadu za razdoblje vlasništva proizvoda na račun smanjenja vrijednosti proizvoda.

10.5 Ako unatoč zadržavanju prava vlasništva dođe do preprodaje proizvoda trećim stranama, ugovorni partner automatski se odriče svih potraživanja koja bi mogla proizaći iz nje do iznosa neplaćenih potraživanja tvrtke ECO Hot GmbH prema ugovornom partneru i obvezuje se poduzeti sve korake potrebne za takvo odricanje, kao što je, na primjer, uknjižba u poslovnim knjigama. Ugovorni partner se obvezuje, a tvrtka ECO Hot GmbH zadržava pravo obavijestiti treće strane o tom odricanju od svih potraživanja. Ugovorni partner dužan je tvrtki ECO Hot GmbH bez odlaganja proslijediti presliku takve obavijesti.

11. Nedostaci

Ugovorni partner je obvezan bez odlaganja provjeriti imaju li proizvodi nedostatke i jesu li potpuni i tvrtku ECO Hot GmbH bez odlaganja (unutar 8 radnih dana) obavijestiti o eventualnim nedostacima, pojedinačno nabrojenim, pisanim putem. Ako je ugovorni partner poduzeće, postojanje nedostataka kod proizvoda ne daje mu pravo na djelomično ili potpuno uskraćivanje plaćanja prema tvrtki ECO Hot GmbH. Ako stavljanje u pogon proizvoda vrši tvrtka ECO Hot GmbH ili od nje ovlaštena treća strana, ugovorni partner dužan je navesti nedostatak prilikom stavljanja u pogon. Ako ugovorni partner ne obavijesti tvrtku ECO Hot GmbH o nedostacima na vrijeme, gubi pravo na sva potraživanja.

12. Jamstvo

12.1 Za ploču i opremu (daljinski upravljač), jamstvo traje 60 mjeseci od datuma izdavanja računa, odnosno otpremnice. Unutar jamstvenog razdoblja, uz predočenje računa, odnosno otpremnice, popravljaju se sve greške u proizvodnji i materijalni nedostaci besplatno i/ili se proizvod zamjenjuje s jednakovrijednim proizvodom. Uvjet za jamstvo bez naknade je da pločica sa serijskim brojem na uređaju nije uklonjena ni oštećena.

12.2 Tvrtka ECO Hot GmbH pruža samo ona jamstva na koja je izričito pristala u ugovornom odnosu s ugovornim partnerom. Tako su, primjerice, sva jamstva za kompatibilnost proizvoda s ostalim proizvodima, sustavima, postrojenjima ili njihovim dijelovima, kao i prikladnost za određenu namjenu uporabe isključena.

12.3 Jamstvo za djelatnosti/radove trećih strana, kao na primjer instalatera ili električara također su isključena.

12.4 Ne postoji jamstvo za potrošne dijelove kod primjene sile, djelovanja vlage, pretjeranog onečišćenja, požara, nedovoljnoj ventilaciji, fluktuacijama napona većim od +/-10 %, kao i kod električnih, odnosno, elektromagnetskih utjecaja ili drugih utjecaja.

12.5 U slučaju popravaka ili izmjene dijelova, jamstveno razdoblje ne počinje teći iznova.

12.6 Ako se proizvodi tvrtke ECO Hot GmbH izrađuju na osnovi uputa za izgradnju, skica ili modela ugovornog partnera, tvrtka ECO Hot GmbH u načelu nije obvezna provjeriti ispravnost specifikacija. Jamstvo i odgovornost tvrtke ECO Hot GmbH ne vrijedi za ispravnost konstrukcije i ostale specifikacije ugovornog partnera, nego samo na to da su proizvodi izrađeni prema tim specifikacijama.

12.7 Sve modifikacije proizvoda tvrtke ECO Hot GmbH koje tvrtka ECO Hot GmbH nije odobrila, odnosno korištenje takvih proizvoda s drugim uređajima i/ili opremom, čiju kompatibilnost tvrtka ECO Hot GmbH nije izričito odobrila, odnosno neispravno korištenje proizvoda poništava jamstvo.

12.8 U slučaju djelomične isporuke proizvoda i/ili djelomično pruženih usluga, jamstveno razdoblje počinje teći u trenutku takve pojedine isporuke proizvoda i/ili pružanja usluga.

12.9 Tvrtka ECO Hot GmbH može zatražiti da joj se proizvodi s nedostacima ili njihovi dijelovi pošalju na popravak.

12.10 U slučaju dogovora isporuke probnih primjeraka, tvrtka ECO Hot GmbH za njih ne pruža jamstvo.

13. Odgovornost

13.1 Tvrtka ECO Hot GmbH odgovorna je bez ograničenja, sukladno važećim propisima, za osobne ozljede, za koje se može utvrditi da su rezultat povrede obveza tvrtke ECO Hot GmbH. Potraživanja za naknadom štete vrijede isključivo u slučaju hotimičnog grubog nemara. Također, vrijede zakonski propisani rokovi zastare.

13.2 Za proizvode se jamči sigurnost samo u onoj mjeri koja je propisana važećim relevantnim propisima o sigurnosti proizvoda, uputama za korištenje i sl. Uvjet za takvu sigurnost proizvoda je da radove priključivanja i/ili instalacije i/ili stavljanja u pogon izvrši tvrtka ECO Hot GmbH ili od nje ovlašteni partner.

13.3 U slučaju jamstvenih potraživanja može se zahtijevati jedino naknada u obliku novca, pri čemu je jamstvo ograničeno na iznos neto vrijednosti proizvoda.

13.4 Potraživanja naknada za štete proizašle iz nedostataka proizvoda su isključena.

13.5 Ugovorna potraživanja naknade štete postoje jedino u slučaju hotimičnog grubog nemara. Odgovornost za posredne štete (kao što je propuštena dobit, oštećenja koja su rezultat neispravnih proizvoda i/ili potraživanja trećih strana) isključena je. Obrat tereta dokazivanja sukladno čl. 1298. Općeg građanskog zakonika isključen je.

13.6 Sva potraživanja naknade štete koja proizlaze iz nedostataka u isporučenim proizvodima i/ili izvršenim uslugama moraju – ako tvrtka ECO Hot GmbH izričito ne priznaje nedostatke – biti priznata pred sudom unutar 6 mjeseci od njihove objektivne prepoznatljivosti, ali najkasnije unutar 3 godine nakon događaja koji potkrepljuje potraživanje. U suprotnom potraživanja prestaju biti važeća.

13.7 U slučaju potraživanja trećih strana prema tvrtki ECO Hot GmbH zbog postupanja ugovornog partnera, ugovorni partner oslobađa tvrtku ECO Hot GmbH svake odgovornosti. Također, ugovorni partner je isključivo samostalno odgovoran za sve posljedice povrede svojih obveza.

14. Prijeboj/zadržavanje

14.1 Ugovorni partner se izričito odriče od prijeboja potraživanja tvrtke ECO Hot GmbH s vlastitim potraživanjima na osnovi bilo kojeg pravnog odnosa ili prava vlasništva ili od zadržavanja ili umanjenja iznosa bilo kojih svojih dugovanja na bilo kojoj osnovi.

14.2 Ako je ugovorni partner potrošač, ima pravo prebiti svoja potraživanja sa svojim dugovanjima samo u slučaju pravomoćne sudske presude.

15. Pisani oblik

Izmjene i dopune ugovornog odnosa među ugovornim stranama važeće su jedino ako su u pisanom obliku i ako su ih potpisale obje ugovorne strane. Usmeni sporedni dogovori nisu važeći. Pisanim oblikom smatraju se i poruke e-pošte i/ili telefaks.

16. Zaštita podataka/poslovna tajna

16.1 Tvrtka ECO Hot GmbH ima pravo pohranjivati i koristiti osobne podatke ugovornog partnera u skladu s važećom Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka iz 2018. godine (PAL) i Zakonom o telekomunikacijama (TCL) iz 2003. Više podataka o ovome možete pronaću u dijelu Podaci o tvrtki/Zaštita podataka.

16.2 Ugovorni partner se obvezuje u apsolutnoj tajnosti čuvati informacije koje je zaprimio od tvrtke ECO Hot GmbH, odnosno njenih poslovnih partnera u vezi s izvršavanjem ugovora.

17. Pravo potrošača na otkazivanje ugovora

Pravo na otkazivanje ugovora imaju jedino potrošači. Sukladno čl. 1. Zakona o zaštiti potrošača (CPL), potrošač je osoba koja sklapa pravni posao koji nije povezan s poduzećem koje pripada toj osobi (neovisna gospodarska aktivnost). U nastavku slijede upute o uvjetima i ishodima otkazivanja ugovora. Ugovorno davanje prava izvan zakona nije povezano s tim.

17.1. Upute o otkazivanju ugovora / Pravo na otkazivanje

Imate pravo otkazati ugovor unutar 14 dana bez navođenja razloga za to.

Rok za otkazivanje od 14 dana računa se od dana kada ste Vi ili treća strana koju ste za to imenovali, a koja nije prijevoznik, u posjed uzeli proizvod (u slučaju kupoprodajnog ugovora) ili posljednji proizvod (u slučaju ugovora koji pokriva narudžbu nekoliko proizvoda koji su dostavljeni zasebno) ili posljednje djelomične isporuke ili posljednjeg dijela (u slučaju ugovora o isporuci proizvoda u nekoliko dijelova ili komada).

Kako biste ostvarili svoje pravo na otkazivanje, o tome ste nas dužni obavijestiti, na kontakt ECO Hot GmbH, DrAuner-Strasse 13,  A-8074 Raaba-Grambachtelefon: 0043 (0) 316-403060-0, faks: 0043 (0) 316 231123-9392, adresa e-pošte: office@eco-hot.com, putem jasne obavijesti (npr. Dopisom poslanim poštanskim putem, telefonskim pozivom, faksom ili porukom e-pošte) kojom nas obavještavate o svojoj odluci da želite otkazati ugovor. To možete učiniti i putem obrasca navedenog pod stavkom 17.3., ali to nije obvezno. Kako biste udovoljili propisanom roku za otkazivanje ugovora, dovoljno je da je obavijest o otkazivanju ugovora pošaljete prije isteka tog roka.

Ishod otkazivanja ugovora

Ako otkažete ugovor, dužni smo Vam isplatiti sva plaćanja koja smo zaprimili od Vas,uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz Vašeg izbora druge vrste isporuke od one koju mi nudimo – najpovoljniju standardnu isporuku) najkasnije unutar 14 dana od datuma na koji smo zaprimili Vašu obavijest o otkazivanju ugovora. Za ovaj povrat plaćanja, koristimo istu valutu u kojoj su nam iznosi uplaćeni u izvornoj transakciji, osim ako je izričito drugačije dogovoreno s Vama. Ni u kojem slučaju Vam za ovaj povrat plaćanje neće biti zaračunati dodatne naknade. Imamo pravo odbiti povrat plaćanja dok nam ne pošaljete proizvode ili dostavite dokaz o tome da s te poslali proizvode. Dužni ste nam proizvode poslati natrag bez odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije unutar 14 dana od datuma na koji nas obavijestite o otkazivanju ugovora. Smatra se da ste udovoljili ovom roku ako proizvode pošaljete prije isteka roka od 14 dana.

Troškove povrata proizvoda snosite sami.

Za eventualni gubitak vrijednosti proizvoda dužni ste platiti naknadu samo ako je do gubitka vrijednosti proizvoda došlo postupanjem i rukovanjem koji nisu potrebni za provjeru sastava, karakteristika i funkcionalnosti proizvoda.

17.2 Izuzeci od prava na otkazivanje ugovora

Postoje zakonski izuzeci od prava na otkazivanje ugovora (čl. 18. Zakona o poslovanju na daljinu). Ne može se otkazati ugovor o prodaji na daljinu za proizvode koji su izrađeni posebno prema željama ili potrebama klijenta te se stoga ne mogu prodati drugima ili se mogu prodati drugima jedino uz znatni popust.

17.3. Obrazac za otkazivanje ugovora

Ako želite otkazati ugovor, molimo ispunite sljedeći obrazac i pošaljite nam ga. (Napomena: korištenje ovog obrasca nije obvezno, vidi st. 17.1.)

ECO Hot GmbH
Dr. Auner-Straße 13
A-8074 Raaba-Grambach
Telefaks: 0043 (0) 316 231123-9392
E-pošta: office@eco-hot.com

Ovim putem otkazujem/o (*) ugovor o kupoprodaji sljedećih proizvoda koji sam/smo sklopio/la/li (*):

(detaljno navesti proizvode)

Naručeni dana… / Zaprimljeni dana… (*)

Ime potrošača:

Adresa potrošača::

Potpis potrošača (jedino u slučaju slanja obavijesti poštom)

Datum:

(*) Prekrižiti nepotrebno

18. Nadležnost suda/Teritorijalna nadležnost

18.1 Svi sporovi koji proizađu iz ugovornog odnosa ili u vezi s ugovornim odnosom, uključujući pitanje zakonitosti sklapanja ugovora ili pravne posljedice sklapanja ugovora, rješavaju se isključivo pred predmetno nadležnim sudom u teritorijalnoj jedinici u kojoj tvrtka ECO Hot GmbH ima svoje sjedište ili poslovni nastan ili, prema izboru tvrtke ECO Hot GmbH, u teritorijalnoj jedinici u kojoj ugovorni partner ima svoje sjedište ili poslovni nastan.

18.2 Ako se sjedište ugovornog partnera nalazi izvan EU-a, sporove između tvrtke ECO Hot GmbH i ugovornog partnera koji proizlaze iz ili u vezi s ugovornim odnosom rješava, u skladu s odredbama Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, jedan ili više arbitara izabranih u skladu s tim odredbama. Mjesto takve arbitraže je Beč. Jezik arbitraže je njemački jezik.

18.3 Ako je ugovorni partner potrošač, mjesto nadležnosti je prebivalište, uobičajeno boravište ili mjesto zaposlenja ugovornog partnera.

18.4 Svi ugovori sklopljeni između tvrtke ECO Hot GmbH i ugovornog partnera podliježu isključivo austrijskom pravu, isključujući pravila o sukobu zakona s propisima drugih zemalja. Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe izričito je isključena.

19. Klauzula o odvojivosti odredbi

Ako se pokaže da je jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja nevažeća i/ili neprimjenjiva, to ne utječe na valjanost ili primjenjivost ostalih odredbi. Nevažeća/e i/ili neprimjenjiva/e odredba/e automatski se mijenja/ju i/ili nadopunjuje/ju u zakonski dopuštenom razmjeru na način koji najviše odgovara izvornoj namjeni ugovornih strana.

© ECO Hot GmbH, vrijedi od siječnja 2018., isključena odgovornost za tipografske i tiskarske greške

VIJESTI

Odaberite grijanje sa stilom!

Naš tim rado će odgovoriti na Vaša pitanja!

Cookie

Diese Seite verwendet Cookies, um die Website Ihren Bedürfnissen anzupassen. Durch das Weitersurfen auf der Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen -->

This site uses cookies to customize the site to your needs. By browsing the website, you agree to the use of cookies. More information ->

Ova web-lokacija upotrebljava kolačiće za prilagodbu web-lokacije vašim potrebama. Pregledavajući web stranicu pristajete na korištenje kolačića. Više informacija ->

Ta stran uporablja piškotke za prilagajanje spletnega mesta svojim potrebam. Če brskate po spletnem mestu, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij ->

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. | By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. | Ako nastavite koristiti web mjesto, pristajete na korištenje kolačića. | Če še naprej uporabljate spletno mesto, se strinjate z uporabo piškotkov. Informationen | Information | Informacije | Informacije

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen