Pogoji in določila

ECO Hot GmbH

Dr. Auner-Straße 13
A-8074 Raaba-Grambach

1. Področje uporabe

1.1 Dostava blaga in / ali storitev ECO Hot GmbH na ali proti svojim kupcem (“pogodbenici”) (skupaj “pogodbenici”) temelji izključno na teh splošnih pogojih (kratki pogoji).

1.2 Pogodbenice ECO Hot GmbH so potrošniki in podjetniki.

1.3. Ne glede na pogoje in / ali odstopanja pogodbenih strank, zlasti v njihovih pogojih, veljajo samo, če jih ECO Hot GmbH potrdi izrecno in pisno. Družba ECO Hot GmbH ni dolžna nasprotovati različnim in / ali odstopnim predpisom ali pogojem pogodbenih strank, tudi če ne določa, da je njihova veljavnost izrecen pogoj za sklenitev posla.

2. Ponudbe / potrdilo naročila

2.1 Naše ponudbe niso zavezujoče, ocene stroškov niso zavezujoče. Dokumenti, kot so ilustracije, skice, risbe, izjave o stroških itd., So zavezujoči samo, če je bilo to pisno izrecno dogovorjeno. Šteje se, da vsebina potrdila o naročilu sprejme pogodbena stranka, če ta pisno ne ugovarja v petih delovnih dneh od prejema.

3. Vladne odobritve

Če so za izpolnitev pogodbenega razmerja potrebna uradna soglasja, jih mora pogodbeni partner pravočasno predložiti, sicer lahko ECO Hot GmbH odstopi od pogodbe ne glede na druge terjatve.

4. Načrti in dokumenti / Navodila za namestitev

4.1 Vsi katalogi, brošure, ilustracije, programi nadzora itd. ECO Hot GmbH so in ostajajo njihova intelektualna lastnina. Za vsako uporabo, podvajanje, distribucijo, objavo, predstavitev in drug prenos tretjim osebam je potrebno predhodno izrecno pisno soglasje ECO Hot GmbH.

4.2 ECO Hot GmbH si pridržuje pravico, da spremeni blago in / ali storitve in / ali načrte in / ali dokumente, ki se zdijo potrebni zaradi tehničnih in / ali pravnih in / ali drugih sprememb in / ali sprememb in / ali nadaljnjega razvoja in / ali podobnega. Vsaka takšna sprememba bo povzročila prilagoditev cene in / ali časa dostave.

4.3 Pri upravljanju blaga je treba upoštevati navodila za montažo, delovanje in druge tehnične predpise ter navodila ECO Hot GmbH. Pogodbenica lahko to obveznost prenese na svoje stranke.

5. Dobava in obdobje delovanja

5.1 Izrazi, ki jih določi ECO Hot GmbH, niso zavezujoči. Prehod rokov se ne začne pred sporazumom o vseh podrobnostih naročila.

5.2 ECO Hot GmbH ima pravico do delnih dostav ali delnih storitev.

5.3 ECO Hot GmbH ima pravico dobavljati blago in storitve, npr. tudi izpolnitev garancijskih zahtevkov, dokler pogodbenica ne izpolni vseh svojih obveznosti in obveznosti.

5.4 ECO Hot GmbH ima pravico kadarkoli odstopiti od pogodbe ali jo odpovedati brez odpovednega roka, če pogodbena stranka krši katere koli svoje obveznosti / obveznosti.

6. Prehod koristi in nevarnosti

6.1 Benefit in tveganje se prenesejo na pogodbenega partnerja, takoj ko ECO Hot GmbH obvesti pogodbenega partnerja, da je pripravljen dostaviti, tudi če pride do dostave, vključno s sestavljanjem.

6.2 Če pošiljka zamuja ali je onemogočena zaradi razlogov, zaradi katerih ECO Hot GmbH ni odgovoren, se blago shrani na stroške in tveganje pogodbenega partnerja.

6.3 Pogodbenica mora organizirati prevoz na lastne stroške in tveganje. Če prevoz organizira ECO Hot GmbH, bodo stroški, vključno z manipulacijo, zaračunani.

6.4 ECO Hot GmbH ni dolžan skleniti prevoznega zavarovanja. Zavarovanje blaga poteka le po pisnem naročilu pogodbenice in na njegov račun.

6.5 Pogodbena stranka se izrecno strinja, da so tretje stranke, ki jih je naročil ECO Hot GmbH, npr. Distributer ECO Hot GmbH prejme blago za pogodbeno stranko.

6.6 Če je pogodbena stranka potrošnik, se tveganje prenese na njega, če je blago odpremljeno, pod pogojem, da je pogodbenica odobrila in / ali določila vrsto pošiljke.

7. višja sila

Če ECO Hot GmbH ne more prinesti zaradi višje sile, ECO Hot GmbH nemudoma in brez odlašanja obvesti pogodbenega partnerja. ECO Hot GmbH ima v primeru višje sile pravico, da v celoti ali delno odstopi od pogodbe. V vsakem primeru se doba in doba servisiranja ECO Hot GmbH podaljša za obdobje trajanja višje sile.

8. Cene / stroški

8.1 Vse cene ECO Hot GmbH so neto franko tovarna (brez pravnih pristojbin, davkov, pakiranja, stroškov prevoza in / ali zavarovalnih stroškov). DDV se izračuna in prikazuje ločeno.

8.2 Za opravljanje storitev, kot je npr Montažna dela, uporabite urne postavke ECO Hot GmbH ali morebitnih izvajalcev.

8.3 V naslednjih primerih je pogodbena stranka dolžna nositi vse stroške, ki jih ima ECO Hot GmbH, ne glede na druge stroške, določene v GTC:

a) dajanje blaga v uporabo;
b) spremembe v obsegu dobave in / ali storitve iz katerega koli razloga, npr. iz tehničnih razlogov itd. tudi brez soglasja pogodbene stranke;
c) prenehanje / preklic / preklic;
d) odlog storitve in / ali dostave iz razlogov, zaradi katerih je pogodbeni partner odgovoren, npr. v primeru neizpolnjevanja obveznosti in / ali obveznosti pogodbenice ali na njegovo zahtevo;
e) Utemeljeno trditev o pridržanju lastninske pravice ali uveljavljanju lastništva družbe ECO Hot GmbH.

9. Plačilo

9.1 Vsi zahtevki podjetja ECO Hot GmbH se plačajo takoj po prejemu računa brez odbitka popusta ali drugih odbitkov. ECO Hot GmbH ima pravico dostaviti in / ali dobavljati blago ali opravljanje storitev le z avansom.

9.2 ECO Hot GmbH ima pravico pobotati plačila, ki jih pogodbeni stranki plačajo za stroške pobiranja / zbiranja. Plačila se lahko knjiži tudi v druge terjatve, če pogodbenica nasprotuje drugače.

9.3 V primeru neplačila s strani pogodbene stranke je ECO Hot GmbH upravičen zahtevati celotno neporavnano nabavno ceno in / ali zamudno obrestno mero 12% p.a. zaračunati.

10. Pridržek lastninske pravice

10.1 ECO Hot GmbH obdrži polni naziv blaga do polnega plačila nakupne cene.

2.10 Vsako nadaljnjo prodajo, predelavo ali zastava, varnost ali drug odstranitev blaga ni dovoljeno, dokler bomo ohranijo lastništvo. Pogodbenica je ECO Hot GmbH izključila iz kakršne koli spremembe dejanskega ali pravnega statusa blaga, ki je predmet zadržanja lastninske pravice, npr. zaseg ali poslabšanje statusa, takoj obvesti.

10.3 pridržek lastninske pravice ne pomeni odstop od pogodbe, in ne odvezuje izvajalca od svojih nalog, zlasti za plačilo kupnine.

10.4 Moč ECO Hot GmbH navaja svoj pridržek lastninske pravice, ki je pogodbena stranka dolžna nemudoma predati od pridržanega blaga. ECO Hot GmbH lahko kadar koli pridobi blago pod pridržkom lastninske pravice. Poleg tega mora pogodbenica plačati ustrezno pristojbino za obdobje posesti blaga in dodatno nadomestiti amortizacijo blaga.

10.5 Na voljo je kljub dogovorjenim pridržkom lastninske pravice do ponovne prodaje in / ali podobno blago v tretji osebi, izvajalec prenese vse zahtevke, ki izhajajo iz njih pred tem na raven potencialno neporavnanih terjatev do ECO Hot GmbH, in se strinja, da vse za dodelitev takojšnje ukrepe, kot so Vpisi v knjigah, zlasti seznami OP, obvestilo dolžniku, itd druga stranka je dolžna in ECO Hot GmbH ima pravico, da v tretji osebi o dodelitvi obvesti. Pogodbenica mora nemudoma poslati ECO Hot GmbH kopijo tega obvestila.

11. Napake

Pogodbenica je dolžna nemudoma pregledati blago in storitve zaradi svoje pomanjkljivosti in popolnosti s prenosom tveganja ali zagotavljanja storitev in nemudoma (v 8 delovnih dneh) pisno sporočiti ECO Hot GmbH nemudoma. Ta uredba velja tudi za poznavanje skritih napak tudi za te namene. Če je pogodbeni partner podjetnik, zbiranje pritožbe pogodbeni stranki ne daje pravice do delnega ali popolnega zadržanja plačil. Če naročnik blaga pri ECO Hot GmbH ali pooblaščeni tretji osebi, mora pogodbenica vložiti pritožbo med zagonom. Če se pogodbena stranka ne pritožuje (pravočasno), izgubi vse terjatve.

12. Garancija / jamstvo

12.1 To se plača na plošči za obdobje 60 mesecev za dodatno opremo (daljinsko upravljanje) je zakonsko predpisano obdobje garancije, ki se izračuna od datuma računa ali dobavnice. V tem obdobju so na računu ali dobavnici urejeno vso proizvodnjo, ki se pojavljajo in / ali materiala napaka brezplačno ga je popravilo in / ali zamenjavo z enako brezhiben izdelek na predstavitvi. Da bi bili upravičeni do brezplačne garancije, da oznaka ni bil odstranjen s serijsko številko. Naprave ali poškodovan.

12.2 ECO Hot GmbH zagotavlja le lastnosti zagotavljajo, da je ECO Hot GmbH izrecno dogovorili, da izvajalec. Na primer, vsako odgovornost ali odgovornost za skladnost proizvodov z drugimi proizvodi, sistemi, oprema ali njene dele, kot tudi ustreznost za določen namen izključena.

12.3 Garancija za dejavnosti tretjih oseb, npr. Vodovodar in / ali električar, itd, je izključena.

12.4 Garancija in jamstvo ne obstaja i.a. za obrabne dele in pri višji moči, izpostavljenosti vlagi, prekomerno onesnaževanje, požar, slabega prezračevanja, napetostnih nihanj več kot +/- 10%, kot tudi v električne ali elektromagnetnih vplivov in drugimi zunanjimi vplivi.

12.5 Če popravilo ali zamenjavo, je garancijski rok ne začeti znova.

12.6 Če blago ECO Hot GmbH na podlagi specifikacij projektiranja, risbe ali modeli izvajalca, ki je ECO Hot GmbH načeloma ni dolžan preveriti točnost teh specifikacij. Odgovornost in garancija ECO Hot GmbH ne nanaša na pravilnost oblikovanja in drugih podrobnostih izvajalca, ampak le, da je bilo blago proizvedeno v skladu s temi specifikacijami.

12.7 Vsak in vse ECO Hot GmbH nepooblaščenim spreminjanjem blaga ali uporabe blaga z drugimi napravami in / ali dodatkov, katerih skladnost je ECO Hot GmbH, ali nepravilne uporabe izrecno vodi do izključitve garancije.

12.8 V primeru delne dobave blaga in / ali opravljanje storitev, je garancijski rok začne z izvedbo in / ali učinkovitosti zadevnega (delno), dobavo in / ali (delno) moč teči.

12.9 ECO Hot GmbH lahko prejmejo blago, pokvarjeno blago ali dele za izboljšanje v vsakem primeru.

12:10 Če je dogovorjeno za vzorec, se to opravi z ECO Hot GmbH ob izključitvi vseh garancije in odgovornosti.

13. Odgovornost

13.1 ECO Hot GmbH brez omejitev je dolžna v skladu z zakonskimi določili za osebno škodo zaradi kršitve dolžnosti ECO Hot GmbH. Pogodbeni odškodninski zahtevki obstajajo le v primerih namere in hude malomarnosti. Veljajo zastaralni roki.

13.2 Blago zagotovi samo varnost, ki jih je mogoče pričakovati predpise, predpise uporabe, itd zaradi trenutne zakonske (izdelka).

13.3 V primeru oprijema Samo zamenjave denarja se lahko zahteva, pri čemer je adhezija omejena na znesek neto vrednosti.

13.4 Izključitev posledične škode ECO Hot GmbH je izključena.

13.5 Pogodbeni odškodninski zahtevki obstajajo le v primerih namere in hude malomarnosti. Odgovornost za posredno škodo (kot je izguba dobička, posledična škoda in / ali terjatev tretjih oseb) je izključena. Prekinitev dokaznega bremena v skladu s § 1298 ABGB je izključena.

13.6 Vsi zahtevki za škodo zaradi napak v oddajo in / ali storitev, mora – pomanjkanje treba izrecno priznati ECO Hot GmbH – se je v 6 mesecih po njihovem objektivno priznanje, vendar ne kasneje kot 3 leta od dneva uveljavitve na sodišču, v nasprotnem primeru zahtevki prenehajo veljati.

13.7 Pogodbenica ECO Hot GmbH v vsakem primeru neškodljiva, v katerih ECO Hot GmbH, sprejetimi z ravnanjem izvajalca s strani tretje osebe za dokončanje. Pogodbenica v celoti nosi tudi vse posledice kršitve svojih obveznosti.

14. Pobotanje / zadržanje / izpodbijanje

14.1 Stranka izrecno odpove svoje terjatve, za kar naslov in pravno razmerje koli, pred terjatvami ECO Hot GmbH izravnavo ali neupravičene koristi, iz katerega koli vzroka, da zadrži ali zmanjša.

14.2 Če je pogodbenica potrošnik, se lahko izravna le za terjatve, ki so pravno zavezujoče za dolžnika in v primeru pravnomočne sodne odločbe o nasprotni tožbi.

15. Pisna obrazec

Spremembe in dopolnitve pogodbenega razmerja med pogodbenimi strankami morajo biti predložene v pisni obliki, da so veljavne in podpisane. Sporazumi o verbalnih straneh niso veljavni. Zahteva za pisno zahtevo zadošča tudi za elektronsko pošto in / ali faks.

16. Zasebnost / zaupnost

16.1 ECO Hot GmbH je upravičen za shranjevanje osebnih podatkov iz pogodbenice in v kakršni koli obliki v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov v skladu z določbami tega pravilnika o zasebnosti (DSGVO) in uporabljati spremembe Zakona o varstvu podatkov 2018 (DSAG) in Zakona o telekomunikacijah (TKG 2003). Več informacij najdete v “Impresum / Privacy Policy”.

16.2 Pogodbenica se zavezuje, da bo ohranila absolutno tajnost glede vseh informacij, ki jih pridobi pred ali med izvajanjem pogodbe prek ECO Hot GmbH ali njegovih poslovnih partnerjev.

17. Pravica do odstopa za potrošnike

Zakonska pravica do odstopa je na voljo samo potrošnikom. Potrošnik je dragulj. § 1 KSchG nekdo, ki sklene pravno transakcijo in za katerega ta pravna transakcija ne pripada poslovanju svoje dejavnosti (neodvisna gospodarska dejavnost). Spodaj boste prejeli navodilo o zahtevah in posledicah zakonske pravice do odstopa od pogodbe za ladijski promet. Pogodbeno dodeljevanje pravic, ki presegajo zakon, s tem ni povezano.

17.1 Politika odpovedi / pravica do odstopa

Imate pravico odstopiti od te pogodbe v 14 dneh brez obrazložitve.

Rok preklica je 14 dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli vi, ki ni prevoznik, blago (v primeru kupoprodajne pogodbe) ali zadnje blago (v primeru pogodbe za več blaga pod enim samim Naročila, ki se nato dobavijo ločeno) ali so prevzeli posel zadnjega dela ali zadnji del (v primeru pogodbe za dostavo blaga v več delih pošiljk ali kosov).

Za uveljavljanje pravice do odstopa se morate obrniti na nas, ECO Hot GmbH. Auner-Straße 13, A-8074 Raaba-Grambach,

Telefon: 0043 (0) 316-403060-0, Fax: 0043 (0) 316 231123-9392, E-Mail: office@eco-hot.com z jasno izjavo (npr. Pismo, poslano po pošti, Faksa ali elektronske pošte) o vaši odločitvi o odstopu od te pogodbe. To lahko storite pod št. 17.3 uporabite obrazec za umik, ki ni potreben. Če želite upoštevati karenco, zadostuje, da pošljete obvestilo o uveljavitvi preklica pred iztekom odstopnega roka.

Posledice odpovedi

Če se umaknete iz te pogodbe, smo izbrali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno z stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz izbire drugačne metode dostave kot najugodnejša standardna ponudba, ki jo ponujamo moramo takoj in najpozneje v 14 dneh od datuma, ko smo prejeli obvestilo o preklicu te pogodbe, vrnili. Za ta odplačila, ki jih uporabljamo na enak način plačila, ki ste ga uporabili v izvirni transakciji, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; V nobenem primeru vam ne bomo zaračunali stroškov za povračilo. Mi lahko zadrži povračilo, dokler smo prejeli vrnjenega blaga ali dokler ste dokazali, da ste blago poslali nazaj, kar je prej. Blago nam morate vrniti takoj in v vsakem primeru najkasneje v 14 dneh od datuma, na katerega nas obvestite o preklicu te pogodbe. Rok je izpolnjen, če pošiljate blago pred rokom 14 dni.

Stroške vračila blaga nosi tebi.

Morate le, da plača za zmanjšano vrednost blaga, če je izguba vrednosti je posledica nujen za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga ravnanje.

17.2 Izjeme od pravice do odstopa

Obstajajo pravne izjeme od pravice do odstopa (§ 18 FAGG). Torej ne moreš odpovedati pogodbo na daljavo, če je bilo blago vam naročeno izdelan v skladu z vašimi željami in jasno prilagojene vašim osebnim potrebam in se lahko kako drugače odstranijo ali samo z nerazumno popust za vaše potrebe v mislih.

17.3 Vzorec umika obrazca

Če želite preklicati pogodbo, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.

(Opomba: Uporaba tega obrazca ni obvezna za vas – glej točko 17.1)

ECO Hot GmbH

Dr. Ulica Auner 13

A-8074 Raaba-Grambach

Faks: 0043 (0) 316 231123-9392

E-pošta: office@eco-hot.com

Mi / mi (*) s tem prekličem pogodbo, sklenjeno z menoj / mi (*) za nakup naslednjega blaga:

(Natančno navedite tukaj)

Odobreno dne … / prejeto dne … (*)

Ime potrošnika (-ov):

Naslov potrošnika (-ov):

Potrošnik (-i) (le, če je bil obveščen na papirju):

datum:

(*) Prosimo, črtajte, kot je ustrezno.

18. Jurisdikcija / izbira prava

18.1 Vse spore, ki izhajajo iz ali v povezavi s pogodbenim razmerjem, vključno z izdajo veljavnega sklepa in / ali njegovimi učinki, poravna izključno pristojno sodišče na sedežu ECO Hot GmbH ali po presoji ECO Hot GmbH pristojno sodišče v katerem ima pogodbenica svoj registrirani sedež, podružnico ali premoženje.

18.2 Če ima pogodbenica stalno prebivališče zunaj EU, se spori, ki izhajajo iz ali v zvezi s pogodbenim odnosom med pogodbenico in ECO Hot GmbH, v skladu z Dunajskimi pravili dokončno rešijo en ali več arbitrov, imenovanih v skladu s tem pravilnikom. Kraj arbitražnega sodišča je Dunaj. Arbitražni jezik je nemščina.

18.3 Če je pogodbenica potrošnik, je kraj pristojnosti stalno prebivališče, običajno prebivališče ali kraj zaposlitve pogodbenice.

18.4 Vse pogodbe med podjetjem ECO Hot GmbH in pogodbenico so izključno predmet avstrijskega prava, ki izključuje kolizijska pravila. Uporaba konvencije ZN o prodaji je izrecno izključena.

19. Klavzula o odstopanju

Se neveljavno in / ali neizvršljiva bo katera od določb Pravil in pogojev, ali vrzel je razvidno, ne vpliva na veljavnost preostalih določb pogojev. Neveljavna in / ali neizvršljivo (i) določitev (-e) in / ali zaključek režo pojavi samodejno v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, tako da bi ti predpisi in / ali vrzeli je treba zapolniti, saj je najbližje namenu strank.

© ECO Hot GmbH, veljavna od aprila 2018, so rezervirane napake in tiskanje

NEWS VON ECO HOT

Odločite se za ogrevanje s slogom!

Naša ekipa bo z veseljem odgovorila na vaša vprašanja!

Cookie

Diese Seite verwendet Cookies, um die Website Ihren Bedürfnissen anzupassen. Durch das Weitersurfen auf der Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen -->

This site uses cookies to customize the site to your needs. By browsing the website, you agree to the use of cookies. More information ->

Ova web-lokacija upotrebljava kolačiće za prilagodbu web-lokacije vašim potrebama. Pregledavajući web stranicu pristajete na korištenje kolačića. Više informacija ->

Ta stran uporablja piškotke za prilagajanje spletnega mesta svojim potrebam. Če brskate po spletnem mestu, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij ->

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. | By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. | Ako nastavite koristiti web mjesto, pristajete na korištenje kolačića. | Če še naprej uporabljate spletno mesto, se strinjate z uporabo piškotkov. Informationen | Information | Informacije | Informacije

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen